עריכה לשונית
עריכה לשונית

לא יאומן, לא ייאמן, לא יואמן כי יסופר

רבים אומרים או כותבים "לא יאו?מן", והוגים זאת yeuman.

האם זאת טעות?

המקור שממנו שאוב הצירוף הוא ספר חבקוק א, ה, שם נכתב: " ר?או? ב?ג?ו?י?ם ו?ה?ב??יטו? ו?ה?ת??מ??הו? ת??מ?הו? כ??י פ?ע?ל פ??ע?ל ב??ימ?יכ?ם ל?א ת?א?מ?ינו? כ??י י?ס?פ??ר".

מכיוון שהפועל "י?ס?פ??ר" (יספרו אותו) הוא בסביל בעתיד, הפך הפועל "תאמינו" (פעיל בעתיד) אף הוא לסביל בעתיד, הזהה בצליל ל"יסופר" - "י?א?מ?ן" (יאמינו לו).

אולם שני הפעלים אינם מאותו בניין. הפועל  י?ס?פ??ר הוא בבניין הסביל פ?ו?על: הוא סו?פ?ר בעבר, הוא יסו?פ?ר בעתיד; הפועל י?א?מ?ן הוא בבניין הסביל הופעל: הוא ה?א?מ?ן בעבר (האמינו לו); הוא י?א?מ?ן בעתיד (יאמינו לו). האות י' המנוקדת בקמץ קטן נהגית יו?, והאות א' המנוקדת בחטף קמץ נהגית או?, ולכן: yo-o-man.

אז איך המילה י?א?מ?ן (yo-o-man) הפכה ליאו?מן?

בן ציון פישלר מסביר את התופעה הדקדוקית הנקראת "גררה" ומציג דוגמאות:

  • את האות ח' בביטוי "כ??ב??ד?הו? ו?ח?ש??ד?הו?", המנוקדת בקמץ קטן, יש להגות "חו?ש??ד?הו?", אך אנו הוגים אותה בקמץ, בדומה לצליל האות כ' במילה "כ??ב??ד?הו?".
  • את האות ס' בביטוי "ס?ל?ת??ה? ו?ש??מ?נ?ה?", המנוקדת בקמץ קטן, יש להגות "סו?לתה" (מהמילה סולת), אך אנו הוגים אותה בקמץ, בדומה לצליל האות ש' במילה "ו?ש??מ?נ?ה?".
  • את האות ד' בביטוי "ל?א מד?ב?ש?ך ו?ל?א מ?ע?ק?צ?ך?", המנוקדת בקמץ קטן, יש להגות "דו?בשך", אך אנו הוגים אותה דו?, בדומה לצליל האות ע' במילה "עו?קצך".

זוהי תופעה דקדוקית שבה הצליל של מילה אחת משפיע על הגיית המילה האחרת. מכיוון שהמילה "י?א?מ?ן" נאמרת בצמוד למילה "י?ס?פ??ר" (יספרו אותו), צליל הפועל "י?ס?פ??ר" משפיע על צליל הפועל "י?א?מ?ן" ואנו הוגים זאת "יא?מן" (ובכתיב מלא "יאו?מן"). אולם "יאו?מן" היא מלשון א?ימון (יאמנו אותו) ולא מלשון אמונה או א?מון. לפיכך יש להגות את "י?א?מ?ן" yo-o-man, ובכתיב מלא הפועל נכתב "יו?אמן", או להשתמש בפועל הסביל "י?א?מ?ן", ובכתיב המלא – "ייאמן", להבדיל מהפועל "י?א?מ??ן" מלשון א?ימון הנכתב "יאמן" בכתיב המלא.