עריכה לשונית
עריכה לשונית

כתיב מלא לעומת כתיב חסר

דוגמאות למילים שבהן יו"ד או ו"ו מוכפלות או מתווספות בכתיב המלא לעומת הכתיב החסר:

כתיב חסר

כתיב מלא

הערות

מילים בחיריק חסר כגון: א?מא; א?שה, ת??קון, ד?בור, מ?ל??ה, מ?ד??ה, ס?ב??ה, כ??כ??ר, זכרון, זכרונות

הוספת יו"ד אחרי החיריק (חיריק מלא): אימא, אישה, תיקון, דיבור, מילה, מידה, סיבה, כיכר, זיכרון, זיכרונות

 

מילים במשקל פ??ע?לו?ן: ג??ז??רו?ן, ח?ס??רו?ן, כ??ש???רו?ן, ס?ר?חו?ן, פ??ת??יו?ן, ר?ש???יו?ן, ז?כ??רו?ן, ג??ר?עו?ן,ע?ק??רו?ן 

הוספת יו"ד אחרי החיריק (חיריק מלא) או אחרי הצירה: זיכרון, דיכאון, גירעון, כישרון, חיסרון פיתיון וכדומה.

שמות עצם בני שתי הברות ממין נקבה, שלא נגזרו משמות ממין זכר, והצירי מתקיים בהם בכל הנטייה: ז?עה, ת?בה, מג?רה (לעומת "כנה", "מתה" - שנגזרו משמות ממין זכר, ו"מאה", "עדה" [קהל] שהצירי אינו מתקיים בהם בנטייה)

הוספת יו"ד אחרי הצירה: זיעה, זיעתו, תיבה, תיבות, תיבותיהם, מגירה, מגירות, מגירותיו וכדומה

צירי לפני אהחע"ר: ש?רות; ת?אבון, ת??או?ר, ב??רו?ר, ש??רו?ת, ח?רו?ם

הוספת יו"ד אחרי הצירה: שירות, תיאבון, תיאור, בירור, שירות, חירום

 

מילים המסתיימות בצליל iya, ובהן לפני היו"ד יש חיריק: בנ?יה, קנ?יה, ספר?יה, שנ?יה, על?יה, חופש??יה, שה?יה, עיר?יה

הכפלת היו"ד: בנייה, קנייה, ספרייה, שנייה, עלייה, חופשייה, שהייה, עירייה וכדומה.
בסמיכות: בניית-, קניית-, ספריית-, עליית-, שהיית-, עיריית-

 

מילים שמביעות מספר זוגי - או?פ?נ??י?ם, א?ז?נ?י?ם, ח?ד?ש??י?ם, סו?ג?ר?י?ם וכדומה

הכפלת היו"ד: אופניים, אוזניים, חודשיים, סוגריים וכדומה

 

מילים המסתיימות בצליל ya ובהן היו"ד היא עיצור ולא תנועה, והאות ה' אינה אם קריאה אלא עיצור : יופי?ה?, עובי?ה?, אופי?ה?

הכפלת היו"ד: יופייה, עובייה, אופייה וכדומה

 

מילים שבהן האות י' באמצע ובסוף המילה היא עיצורית, אך אינה צמודה לאם קריאה, כגון: מעני?ן, מאפי?ן, מצטי?ן, מתראי?ן וכדומה

הכפלת היו"ד: מעניין, מאפיין, מצטיין, מתראיין וכדומה

 

במילים שבהן יו"ד היא עיצור: בני?ן, היתה, עליך?, בנ?י, לי?צר וכדומה

הכפלת היו"ד: בניין, הייתה, עלייך, בניי, לייצר וכדומה

 

במילים שבתחילתן הצליל הוא yi (י?): י?שוב, י?שום, י?צו?א, י?צו?ר, י?בוא, י?עור, י?תכן וכדומה

הכפלת היו"ד: יישוב, יישום, ייצוא, ייצור, ייבוא, ייעור, ייתכן וכדומה

לפי האקדמיה, המילה "יבוא" יכולה להיות מנוקדת גם "י?בו?א", ולכן בכתיב מלא גם "יבוא"; והמילה "יצוא" יכולה להיות מנוקדת גם "י?צו?א", ולכן בכתיב מלא גם "יצוא".

מילים במשקל הנ"ל, שבהן היו"ד מנוקדת בצירה: י?אוש, י?רוט

הכפלת היו"ד: ייאוש, יירוט

 

מילים המסתיימות בצליל  ay (היו"ד עיצורית): בנ?י; הור?י; ילד?י; אחר?י; על?י; הרהור?י; עינ?י

הכפלת היו"ד: בניי, הוריי, ילדיי, אחריי, עליי, עיניי

בדרך כלל במילות שייכות בגוף ראשון יחיד

בהטיית פעלים בבניין נפעל, עתיד, גוף שלישי: י?פגש (נפגש), י?כ??תבו (נכתב), י?ל?מדו (נלמד), י?ב??נה (נבנה)

הכפלת היו"ד: ייפגש, ייכתבו, יילמד, ייבנה וכדומה

 

צירי לפני אהחע"ר בבניין נפעל: י?ר?אה, ת?ראי (נראה), ת?אמר, י?א?מרו (נאמר), י?אכל, ת?אכל (נאכל), ל?ה?נו?ת (נהנה) וכדומה

הוספת יו"ד: ייראה, תיראי, תיאמר, ייאמרו, ייאכל, תיאכל, ליהנות וכדומה

 

אותיות המנוקדות בקובוץ: ש??לחן, א?מן skill הא?מנם, ק?פסה, ד?גמה, כ??רסה וכדומה

הוספת ו"ו אחרי הקובוץ (שורוק): שולחן, האומנם, אומן, קופסה, דוגמה, כורסה וכדומה

האומנם, לעומת "א?מנם";
או?מן
skill לעומת "א?מן" art -למאמר אמנות או אומנות?  

אותיות המנוקדות בחולם חסר: מא?ד, פתא?ם, תא?ם, אד?ם, צה?ב, כת?ם, יר?ק, ור?ד וכדומה

הוספת ו"ו אחרי החולם החסר (חולם מלא): מאוד, פתאום, תאום, אדום, צהוב, חתום, ירוק, ורוד וכדומה

 

כ??ל (לא נסמך)

הוספת ו"ו: דוגמאות: קודם כול, ראשית כול, יותר מכול, ידוע לכול, ידו בכול.

במילים כ??ל, ו?כ?ל, כ??כ?ל, ל?כ?ל, מ?כ??ל, ב??כ?ל בנסמך אין להוסיף ו"ו בכתיב החסר והמלא (דוגמאות: כל הילדים, וכל צבאם, ככל הנראה, לכל הפחות, מכל הילדים, בכל זאת) (לעמוד)

ו' באמצע מילה: תקו?ה, עו?ל, הו?לון

הכפלת הו"ו: תקווה, עוול, הווילון

 

מבולבלים? גם אנחנו: לעמוד כתיב מלא וכתיב חסר