עריכה לשונית
עריכה לשונית

כתיב מלא לעומת כתיב חסר

דוגמאות למילים שבהן יו"ד או ו"ו מוכפלות או מתווספות בכתיב המלא לעומת הכתיב החסר:

כתיב חסר

כתיב מלא

הערות

מילים בחיריק חסר כגון: אִמא; אִשה, תִּקון, דִבור, מִלָּה, מִדָּה, סִבָּה, כִּכָּר, זכרון, זכרונות

הוספת יו"ד אחרי החיריק (חיריק מלא): אימא, אישה, תיקון, דיבור, מילה, מידה, סיבה, כיכר, זיכרון, זיכרונות

 

מילים במשקל פִּעָלוֹן: גִּזָּרוֹן, חִסָּרוֹן, כִּשָּׁרוֹן, סֵרָחוֹן, פִּתָּיוֹן, רִשָּׁיוֹן, זִכָּרוֹן, גֵּרָעוֹן,עִקָּרוֹן 

הוספת יו"ד אחרי החיריק (חיריק מלא) או אחרי הצירה: זיכרון, דיכאון, גירעון, כישרון, חיסרון פיתיון וכדומה.

שמות עצם בני שתי הברות ממין נקבה, שלא נגזרו משמות ממין זכר, והצירי מתקיים בהם בכל הנטייה: זֵעה, תֵבה, מגֵרה (לעומת "כנה", "מתה" - שנגזרו משמות ממין זכר, ו"מאה", "עדה" [קהל] שהצירי אינו מתקיים בהם בנטייה)

הוספת יו"ד אחרי הצירה: זיעה, זיעתו, תיבה, תיבות, תיבותיהם, מגירה, מגירות, מגירותיו וכדומה

צירי לפני אהחע"ר: שֵרות; תֵאבון, תֵּאוּר, בֵּרוּר, שֵׁרוּת, חֵרוּם

הוספת יו"ד אחרי הצירה: שירות, תיאבון, תיאור, בירור, שירות, חירום

 

מילים המסתיימות בצליל iya, ובהן לפני היו"ד יש חיריק: בנִיה, קנִיה, ספרִיה, שנִיה, עלִיה, חופשִׁיה, שהִיה, עירִיה

הכפלת היו"ד: בנייה, קנייה, ספרייה, שנייה, עלייה, חופשייה, שהייה, עירייה וכדומה.
בסמיכות: בניית-, קניית-, ספריית-, עליית-, שהיית-, עיריית-

 

מילים שמביעות מספר זוגי - אוֹפַנַּיִם, אָזְנַיִם, חָדְשַׁיִם, סוֹגְרַיִם וכדומה

הכפלת היו"ד: אופניים, אוזניים, חודשיים, סוגריים וכדומה

 

מילים המסתיימות בצליל ya ובהן היו"ד היא עיצור ולא תנועה, והאות ה' אינה אם קריאה אלא עיצור : יופיָהּ, עוביָהּ, אופיָהּ

הכפלת היו"ד: יופייה, עובייה, אופייה וכדומה

 

מילים שבהן האות י' באמצע ובסוף המילה היא עיצורית, אך אינה צמודה לאם קריאה, כגון: מעניֵן, מאפיֵן, מצטיֵן, מתראיֵן וכדומה

הכפלת היו"ד: מעניין, מאפיין, מצטיין, מתראיין וכדומה

 

במילים שבהן יו"ד היא עיצור: בניָן, היתה, עליךְ, בנַי, ליַצר וכדומה

הכפלת היו"ד: בניין, הייתה, עלייך, בניי, לייצר וכדומה

 

במילים שבתחילתן הצליל הוא yi (יִ): יִשוב, יִשום, יִצוּא, יִצוּר, יִבוא, יִעור, יִתכן וכדומה

הכפלת היו"ד: יישוב, יישום, ייצוא, ייצור, ייבוא, ייעור, ייתכן וכדומה

לפי האקדמיה, המילה "יבוא" יכולה להיות מנוקדת גם "יְבוּא", ולכן בכתיב מלא גם "יבוא"; והמילה "יצוא" יכולה להיות מנוקדת גם "יְצוּא", ולכן בכתיב מלא גם "יצוא".

מילים במשקל הנ"ל, שבהן היו"ד מנוקדת בצירה: יֵאוש, יֵרוט

הכפלת היו"ד: ייאוש, יירוט

 

מילים המסתיימות בצליל  ay (היו"ד עיצורית): בנַי; הורַי; ילדַי; אחרַי; עלַי; הרהורַי; עינַי

הכפלת היו"ד: בניי, הוריי, ילדיי, אחריי, עליי, עיניי

בדרך כלל במילות שייכות בגוף ראשון יחיד

בהטיית פעלים בבניין נפעל, עתיד, גוף שלישי: יִפגש (נפגש), יִכָּתבו (נכתב), יִלָמדו (נלמד), יִבָּנה (נבנה)

הכפלת היו"ד: ייפגש, ייכתבו, יילמד, ייבנה וכדומה

 

צירי לפני אהחע"ר בבניין נפעל: יֵרָאה, תֵראי (נראה), תֵאמר, יֵאָמרו (נאמר), יֵאכל, תֵאכל (נאכל), לֵהָנוֹת (נהנה) וכדומה

הוספת יו"ד: ייראה, תיראי, תיאמר, ייאמרו, ייאכל, תיאכל, ליהנות וכדומה

 

אותיות המנוקדות בקובוץ: שֻׁלחן, אֻמן skill האֻמנם, קֻפסה, דֻגמה, כֻּרסה וכדומה

הוספת ו"ו אחרי הקובוץ (שורוק): שולחן, האומנם, אומן, קופסה, דוגמה, כורסה וכדומה

האומנם, לעומת "אָמנם";
אוּמן
skill לעומת "אָמן" art -למאמר אמנות או אומנות?  

אותיות המנוקדות בחולם חסר: מאֹד, פתאֹם, תאֹם, אדֹם, צהֹב, כתֹם, ירֹק, ורֹד וכדומה

הוספת ו"ו אחרי החולם החסר (חולם מלא): מאוד, פתאום, תאום, אדום, צהוב, חתום, ירוק, ורוד וכדומה

 

כֹּל (לא נסמך)

הוספת ו"ו: דוגמאות: קודם כול, ראשית כול, יותר מכול, ידוע לכול, ידו בכול.

במילים כָּל, וְכָל, כְּכָל, לְכָל, מִכָּל, בְּכָל בנסמך אין להוסיף ו"ו בכתיב החסר והמלא (דוגמאות: כל הילדים, וכל צבאם, ככל הנראה, לכל הפחות, מכל הילדים, בכל זאת) (לעמוד)

ו' באמצע מילה: תקוָה, עוֶל, הוִלון

הכפלת הו"ו: תקווה, עוול, הווילון

 

מבולבלים? גם אנחנו: לעמוד כתיב מלא וכתיב חסר