עריכה לשונית
עריכה לשונית

כתיב מלא לעומת כתיב חסר

דוגמאות למילים שבהן יו"ד או ו"ו מוכפלות או מתווספות בכתיב המלא לעומת הכתיב החסר:

כתיב חסר

כתיב מלא

הערות

מילים בחיריק חסר כגון: אִמא, אִשה, תִקון, דִבור, מִלה, כִּכר

הוספת יו"ד אחרי החיריק (חיריק מלא): אימא, אישה, תיקון, דיבור, מילה, כיכר

 

מילים בחיריק חסר כגון: זִכָּרון, עִקָרון, עִפָּרון

הוספת יו"ד אחרי החיריק (חיריק מלא): זיכרון, עיקרון, עיפרון

אך זכְרון-, עקרונותיה, עקרון-, עפרונותיהם וכדומה

שמות עצם בני שתי הברות ממין נקבה, שלא נגזרו משמות ממין זכר והצירי מתקיים בהם בכל הנטייה: זֵעה, תֵבה, מגֵרה 

הוספת יו"ד אחרי הצירה: זיעה, זיעתו, תיבה, תיבות, תיבותיהם, מגירה, מגירות, מגירותיו

אך "כנה", "מתה" שנגזרו משמות ממין זכר, ו"מאה", "עדה" שהצירי אינו מתקיים בהם בנטייה

צירי לפני אהחע"ר: שֵׁרות; תֵאבון, תֵאור, בֵּרור, חֵרום

הוספת יו"ד אחרי הצירה: שירות, תיאבון, תיאור, בירור, חירום

 

צירי לפני אהחע"ר בבניין נפעל: יֵראה, תֵראי, תֵאמר, יֵאמרו, יֵאכל, תֵאכל

הוספת יו"ד: ייראה, תיראי, תיאמר, ייאמרו, ייאכל, תיאכל

 

מילים המסתיימות בצליל iya, ובהן לפני היו"ד יש חיריק: בנִיה, קנִיה, ספרִיה, שנִיה, עלִיה, חופשִׁיה, שהִיה, עירִיה, שתִיה

הכפלת היו"ד: בנייה, קנייה, ספרייה, שנייה, עלייה, חופשייה, שהייה, עירייה, שתייהבסמיכות: בניית-, קניית-, ספריית-, עליית-, שהיית-, עיריית-, שתיית-

מילים שמביעות מספר זוגי - אופנַים, אזנַים, חדשַים, סוגרַים

הכפלת היו"ד: אופניים, אוזניים, חודשיים, סוגריים

 

מילים המסתיימות בצליל ya יופְיה, עובְיה, אופְיה

הכפלת היו"ד: יופייה, עובייה, אופייה

אך כנופְיה, ערבובְיה, שולְיה וכדומה

מילים שבהן האות יו"ד באמצע ובסוף המילה היא עיצורית, אך אינה צמודה לאם קריאה, כגון: מעניֵן, מאפיֵן, מצטיֵן, מתראיֵן

הכפלת היו"ד: מעניין, מאפיין, מצטיין, מתראיין

 

מילים שבהן יו"ד היא עיצור: בנין, היתה, עלַיך, ליצר

הכפלת היו"ד: בניין, הייתה, עלייך, לייצר וכדומה

 

מילים שבתחילתן הצליל הוא yi (י): יִשוב, יִשום, יִצוא, יִבוא, יִצוּר

הכפלת היו"ד: יישוב, יישום, ייצוא, ייבוא, ייצור

לפי האקדמיה, המילה "יבוא" יכולה להיות מנוקדת גם "יְבוא", ולכן בכתיב מלא "יבוא"; והמילה "יצוא" יכולה להיות מנוקדת גם "יְצוא", ולכן בכתיב מלא גם "יצוא".

מילים במשקל הנ"ל שבהן היו"ד מנוקדת בצירה: יֵאוש, יֵרוט

הכפלת היו"ד: ייאוש, יירוט

 

מילים המסתיימות בצליל  ay : בנַי; הורַי; ילדַי; אחרַי; עלַי; עינַי

הכפלת היו"ד: בניי, הוריי, ילדיי, אחריי, עליי, עיניי

בדרך כלל במילות שייכות בגוף ראשון יחיד

בהטיית פעלים בבניין נפעל, עתיד, גוף שלישי: יִפָּגש, יִכָּתבו, יִלָמד, יִבָּנה

הכפלת היו"ד: ייפגש, ייכתבו, יילמד, ייבנה

 

אותיות המנוקדות בקובוץ: שֻׁלחן, אֻמן skill האֻמנם, קֻפסה, דֻגמה, כֻּרסה

הוספת ו"ו אחרי הקובוץ (שורוק): שולחן, האומנם, אומן, קופסה, דוגמה, כורסה

האומנם, לעומת "אמנם";
אומן
skill לעומת "אמן" art -למאמר אמנות או אומנות  

אותיות המנוקדות בחולם חסר: מאֹד, פתאֹם, אדֹם, צהֹב, כתֹם, ירֹק

הוספת ו"ו אחרי החולם החסר (חולם מלא): מאוד, פתאום, אדום, צהוב, חתום, ירוק

 

כֹּל (בחולם חסר, בנפרד): קודם כֹּל, ראשית כֹּל, יותר מכֹּל, ידוע לכֹּל, ידו בכֹּל, הכֹּל

 

הוספת ו"ו:  קודם כול, ראשית כול, יותר מכול, ידוע לכול, ידו בכול, הכול

במילים כָּל, וכָל, ככָל, לכָל, מכָּל, בכָל (בקמץ קטן, בנסמך) אין להוסיף ו"ו בכתיב החסר והמלא: כל הילדים, וכל צבאם, ככל הנראה, לכל הפחות, מכל הילדים, בכל זאת (לעמוד)

וי"ו באמצע מילה: תקוה, עול, הולון

הכפלת הו"ו: תקווה, עוול, הווילון

 

מבולבלים גם אנחנו: לעמוד כתיב מלא וכתיב חסר