עריכה לשונית
עריכה לשונית

גם בכתיב חסר וגם בכתיב מלא

 דוגמאות למילים הנכתבות באופן זהה בכתיב החסר ובכתיב המלא:

            הן בכתיב חסר והן בכתיב מלא

הערות

בלי יו"ד אחרי חיריק ולפני שווא נח: בלבול, עברית, בזבוז, ארגון, שמלה, דמיון וכדומה

 

למעט: א) במילים לועזיות כגון היסטוריה, היפנוזה; ב) מילים שצורת היסוד שלהן נכתבת ללא שווא נח ("זיכרון" - ולכן "זיכרונות", אך בלי י‘ בסמיכות); ג) מילים בבניין פיעל כגון: "סידר" - ולכן "סידרה" (ולא סדרה series), "קידם" - ולכן "קידמה" (ולא קדמה progress)

בלי יו"ד בפעלים בבניין הפעיל (דגש חזק בעי"ן הפועל) כגון הכּה, הפּיל, הצּיל, הצּיע, הגּיע, הבּיע וכדומה. 

למאמר

 

בלי יו"ד אחרי צירה במילים כגון: מֵמד, עֵדה, דֵעה, מֵרב, מֵצר, מֵרוץ, אֵזור 

 יש המוסיפים יו"ד במילים: מימד, מירב, מיצר

יו"ד אחת בכינויי ייחוס לעמים ובקבוצות שייכות ברבים, המתפקדים כשמות עצם: מצרים, עברים, יהודים, חרדים, צרפתים, ישראלים וכדומה, וכן בצירופי תמורה כגון: אזרחים צרפתים, תושבים ישראלים, מהגרים אתיופים וכדומה.

שמות עצם בזכר רבים שאינם מציינים בני אדם נכתבים הן בכתיב החסר והן בכתיב המלא בשני יו"דים: "תכשיטים מצריים", "סלטים מזרחיים" וכדומה. למאמר 

יו"ד אחת במילים המסתיימות בצלילayim  אבל אינן מילים זוגיות, כגון: מצרים, מים, ירושלים

עד כה שמים נכתבה ב-י‘ אחת כמו בחסר. בהתאם לכללי הכתיב המלא החדשים מיוני 2017, שמיים תיכתב בשתי י‘.

יו"ד אחת במילים המסתיימות בצלילים ayi: ציד, שיט, דיג, חיל, ליל, בית, קיץ וכדומה, וכן בסמיכות: ציד, שיט, דיג, חיל, ליל, בית.

לעמוד

יו"ד אחת במילים המסתיימות במילים המסתיימות בשווא + ya, כגון: כנופיה, שוליה, אכסניה, קנוניה, טרוניה, ערבוביה, קושיה, סוגיה

בסמיכות בכתיב המלא: כנופיית, שוליית, אכסניית, קנוניית, טרוניית, קושיית, סוגיית

יו"ד אחת במילים המסתיימות בaya: בעיה הטיה, חוויה, הוויה, לוויה וכו‘ (בחסר - חויה, הויה, לויה)  

בסמיכות בכתיב המלא: בעיית, הטיית, חווית, הוויית, לוויית

יו"ד אחת במילים המסתיימות בשווא + aya: הבניה, הגליה, הקניה, התניה, הפריה, אשליה, אפליה וכדומה

בסמיכות בכתיב המלא: הבניית, הגליית, הקניית, התניית, הפריית, אשליית, אפליית

יו"ד אחת
מסוים, מצוין, מבוים, מדויק וכדומה (ביחיד ורבים, זכר ונקבה)

 

יו"ד אחת
אויב, עוין (ביחיד ורבים, זכר ונקבה)

 

יו"ד אחת בפעלים בעתיד: ירד, יצא, ידע ועוד

למאמר

בלי יו"ד
אלו these (למשל: "דוגמאות אלו")
מן  
from (למשל: "מן השק")

 

יו"ד אחת
אילו = which (למשל: "אילו דוגמאות")
מין – 
sex, sort (למשל: יחסי מין, הוא ממין זכר)

גם מילות השאלה איזה/ו, איך, אימתי, איפה, היכן, כיצד ועוד נכתבות ביו"ד, הן בכתיב החסר והן בכתיב המלא

בלי ו"ו בנסמך: כל, וכל, ככל, לכל, מכל, בכל (כל הילדים, וכל הילדים, ככל האפשר, לכל היותר, מכל דבר, בכל דבר)

במילים כל, מכל, לכל, בכל שאינן נסמכות יש להוסיף ו‘ בכתיב המלא (קודם כול, ראשית כול, יותר מכול, ידוע לכול, ידו בכול וכו‘) (לעמוד)

ו"ו אחת בראש המילה ובסופה, כגון וילון, ותיק, קו, צו

 

שמות

למאמר

_________________

לעמוד כתיב חסר וכתיב מלא