עריכה לשונית
עריכה לשונית

גם בכתיב חסר וגם בכתיב מלא - חלק א'

דוגמאות למילים הנכתבות באופן זהה בכתיב החסר ובכתיב המלא. חלק א' (עמוד זה מעודכן בהתאם לכללי הכתיב המלא החדשים מיוני 2017):

            הן בכתיב חסר והן בכתיב מלא

הערות

בלי יו"ד אחרי חיריק ולפני שווא נח: ב??ל?בול, ע?ב?רית, ב??ז?בוז, א?ר?גון, ש??מ?לה, ד?מ?יון וכדומה

 

למעט: א) במילים לועזיות כגון היסטוריה, היפנוזה; ב) מילים שצורת היסוד שלהן נכתבת ללא שווא נח ("זיכרון" - ולכן "זיכרונות", אך בלי י' בסמיכות); ג) מילים בבניין פיעל כגון: "סידר" - ולכן "סידרה" (ולא סדרה series), "קידם" - ולכן "קידמה" (ולא ק?ד?מה progress)

בלי יו"ד בפעלים בבניין הפעיל, גם אם אחרי הה"א אין שווא, כגון ה?כה, ה?פיל, ה?ציל, ה?ציע, ה?גיע, ה?ביע וכדומה. 

למאמר

 

בלי יו"ד אחרי צירה במילים כגון: מ?מד, ע?דה, ד?עה, מ?רב, מ?צר, מרוץ, אזור 

 יש המוסיפים יו"ד במילים: מימד, מירב, מיצר

יו"ד אחת בכינויי ייחוס לעמים ובקבוצות שייכות ברבים, המתפקדים כשמות עצם: מצרים, עברים, יהודים, חרדים, צרפתים, ישראלים וכדומה, וכן בצירופי תמורה כגון: אזרחים צרפתים, תושבים ישראלים, מהגרים אתיופים וכדומה.

שמות עצם בזכר רבים שאינם מציינים בני אדם נכתבים הן בכתיב החסר והן בכתיב המלא בשני יו"דים: "תכשיטים מצר?יים", "סלטים מזרחיים" וכדומה. למאמר 

יו"ד אחת במילים המסתיימות בצלילayim , אבל אינן מילים זוגיות, כגון: מצרים, מים, ירושלים

עד כה ש??מ?י?ם נכתבה ב-י' אחת כמו בחסר. בהתאם לכללי הכתיב המלא החדשים מיוני 2017, שמיים תיכתב בשתי י'.

יו"ד אחת במילים המסתיימות בצלילים ayi: צ?י?ד, ש?י?ט, ד?י?ג, ח?י?ל, ל?י?ל, ב??י?ת, ק?י?ץ וכדומה, וכן בסמיכות: צ?יד, ש?יט, ד?יג, ח?יל, ל?יל, ב??ית.

לעמוד

יו"ד אחת במילים המסתיימות במילים המסתיימות בשווא + ya, כגון: כנופ?יה, שול?יה, אכסנ?יה, קנונ?יה, טרונ?יה, ערבוב?יה, קוש?יה, סוג?יה

בסמיכות בכתיב המלא: כנופיית, שוליית, אכסניית, קנוניית, טרוניית, קושיית, סוגיית

יו"ד אחת במילים המסתיימות ב?aya: בעיה הטיה, חוויה, הוויה, לוויה וכו' (בחסר - חויה, הויה, לויה)   

בסמיכות בכתיב המלא: בעיית, הטיית, חווית, הוויית, לוויית

יו"ד אחת במילים המסתיימות בשווא + aya: הבניה, הגליה, הקניה, התניה, הפריה, אשליה, אפליה וכדומה

בסמיכות בכתיב המלא: הבניית, הגליית, הקניית, התניית, הפריית, אשליית, אפליית