עריכה לשונית
עריכה לשונית

גם בכתיב חסר וגם בכתיב מלא - חלק א'

דוגמאות למילים הנכתבות באופן זהה בכתיב החסר (זהה לכתיב המנוקד) ובכתיב המלא (מתווספות לו אִמות קריאה, בעיקר י' ו-ו'). חלק א':

בכתיב חסר ובכתיב מלא

הערות

בלי יו"ד אחרי חיריק ולפני שווא נח: בִּלְבול, עִבְרית, בִּזְבוז, אִרְגון, שִׂמְלה, דִמְיון וכדומה

 

למעט: א) במילים לועזיות כגון היסטוריה, היפנוזה; ב) מילים שצורת היסוד שלהן נכתבת ללא שווא נח ("זיכרון" - ולכן "זיכרונות"); ג) מילים בבניין פיעל כגון: "סידר" - ולכן "סידרה" (ולא סדרה series), "קידם" - ולכן "קידמה" (ולא קִדְמה progress)

בלי יו"ד במילים והטיותיהן השונות שצורת היסוד שלהן נכתבת בלי יו"ד: אִתי, אִתנו וכו' (צורת היסוד - אֶת); אִטי (אַט), אמִתי (אמת), אִמי (אֵם), בִּתי (בת), מִסים (מס), נסים (נס), עִזים (עז), לחִכי (חך), הִנו (הן), עִמו (עם), לצִדו (צד), חִצו (חץ), לִבו (לב) ועוד.

יש המוסיפים יו"ד במילים: איתי, איתנו, אמיתי, ניסים, הינו, עימי, לצידו ועוד.

בלי יו"ד בפעלים בבניין הפעיל, גם אם אחרי הה"א אין שווא, כגון הִכה, הִפיל, הִציל, הִציע, הִגיע, הִביע וכדומה. 

למאמר

 

בלי יו"ד אחרי צירה במילים כגון: מֵמד, עֵדה, דֵעה, מֵרב, מֵצר 

 יש המוסיפים יו"ד במילים: מימד, מירב

בלי יו"ד אחרי צירה במילים כגון: אֵזור, ברֵרה, דלֵקה, שרֵפה, מהפֵּכה, מסֵכה, תֵכף, להֵפך, ברֵכה, שֵׂער, פֵּרות

נהוג להוסיף יו"ד במילים: פירות, שיער, בריכה, ובמילים נוספות. למאמר 

יו"ד אחת בכינויי ייחוס לעמים ובקבוצות שייכות ברבים, המתפקדים כשמות עצם: מצרים, עברים, יהודים, חרדים, צרפתים, ישראלים וכדומה, וכן בצירופי תמורה כגון: אזרחים צרפתים, תושבים ישראלים, מהגרים אתיופים וכדומה.

שמות עצם בזכר רבים שאינם מציינים בני אדם נכתבים הן בכתיב החסר והן בכתיב המלא בשתי יו"דים: "תכשיטים מצרִיים", "סלטים מזרחיים" וכדומה. למאמר 

יו"ד אחת במילים המסתיימות בצלילayim , אבל אינן מילים זוגיות, כגון: מצרים, שמים, מים, ירושלים

יש המוסיפים יו"ד במילה "שמים"

יו"ד אחת במילים המסתיימות בצלילים ayi: צַיִד, שַיִט, דַיִג, חַיִל, לַיִל, בַּיִת, קַיִץ וכדומה, וכן בסמיכות: צֵיד, שֵיט, דֵיג, חֵיל, לֵיל, בֵּית.

לעמוד

יו"ד אחת במילים המסתיימות במילים המסתיימות בשווא + ya, כגון: כנופְיה, שולְיה, אכסנְיה, קנונְיה, טרונְיה, ערבובְיה, קושְיה, סוגְיה

בסמיכות בכתיב המלא: כנופיית, שוליית, אכסניית, קנוניית, טרוניית, קושיית, סוגיית

יו"ד אחת במילים המסתיימות ב־aya: בעיה הטיה, חויה, הויה, לויה (במלא - חוויה, הוויה, לוויה) וכדומה  

בסמיכות בכתיב המלא: בעיית, הטיית, חווית, הוויית, לוויית

יו"ד אחת במילים המסתיימות בשווא + aya: הבניה, הגליה, הקניה, התניה, הפריה, אשליה, אפליה וכדומה

בסמיכות בכתיב המלא: הבניית, הגליית, הקניית, התניית, הפריית, אשליית, אפליית