עריכה לשונית
עריכה לשונית

מילות סיבה ותוצאה

באשר: "כי כל אשר יחפוץ, יעשה. באשר דבר מלך, שלטון".
בגין: (מארמית) "תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית".
בגלל: אחרי "בגלל" יבוא שם עצם ללא "ש". במשפטים שבהם התוצאה ניטראלית או שלילית: "בכיתי בגללו"; "ויתן את ישראל בגלל חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל". במקומות מסוימים במקרא "בגלל" מציינת סיבה חיובית, במובן "הודות ל", "בזכות": "ויברך יהוה את בית המצרי בגלל יוסף".
בזכות: מתאר סיבה חיובית. "הכל בזכות ישראל"; "את נבחרת בזכותי".
בעוון: "יש להעמידו לדין בעוון הסתה".
בעטיו: בהקשר שלילי. "ארבעה מתו בעטיו של נחש"; "בעטיו של כובע"; "הנזק נגרם בעטיה של התאונה ולא בעטיים של גורמים אחרים".
בשביל: "בשבילך קרה לי כל זאת"; "בשביל שגרמו צרות רבות, הורחקו השובבים מן הגן".
הואיל ו: "הואיל וירד גשם, נשארתי בבית" (או: "נשארתי... הואיל...").
בשל: "אני אהבתי בשל תפוח".
הודות ל: בהקשר חיובי. "הודות לחברת החשמל תוקנה התקלה תוקנה" (או: "התקלה... הודות...").
היות ש: "היות שחליתי נשארתי בבית" (או: "נשארתי... היות...").
יען אשר: "יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חשכת את בנך את יחידך".
יען כי: "יען כי גבהו בנות ציון".
כי: "נשארתי בבית כי חליתי". יש המעדיפים שלא להשתמש ב"כי", אלא בשימושים האחרים שלה (כגון: "וירא כי טוב"; "כי תבואו אל הארץ"; "כי תקנה עבד עברי..." ועוד).
כיוון ש: "כיוון שכך, מיהרתי להיכנס לבית המדרש הגדול".
לפי ש: "סלחתי לו, לפי שראיתי שאכן התכוון לדבריו";
לרגל: "הגעתי לעיר לרגל עסקיי; "ויברך ה' אותך לרגלי";
מאחר ש: "מאחר שחליתי, נשארתי בבית" (או: "נשארתי... מאחר...").
מחמת: על פי רוב בסיבה שלילית. "הוא לא הגיע מחמת חוליו"; "מוקצה מחמת מיאוס".
מכוח: "מידע מכוח חוק חופש המידע".
מכיוון ש: "... מכיוון שיש לו יין אין נרו כובה..."
מפאת: "הוא איחר מפאת עבודתו הרבה".
מפני ש: "נשארתי בבית מפני שחליתי".
משום: "בכל מקום אסורין משום גזל"; "הוא סר למיטתו משום העבודה של יום המחרת".
מפני: "קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס, מפניהם".
משום ש: "הוא הלך למסיבה משום שרצה לראות אותה".
מתוך: "הוא לא עשה זאת מתוך שיקולים אישיים".
מתוך כך ש: "מתוך כך שנזהר היה להקפיד על אוכל כשר"
מתוך ש: "מתוך שצדקניות הן נעשה להן נס כיוכבד".
על אשר: "על אשר המית את הגבעונים".
על שום ש: "מרור, על שום שמיררו המצרים את חיי אבותינו במצרים".
עקב אשר: "עקב אשר שמע אברהם בקולי".
עקב כי: "עקב כי בזתני".
עקב: "האירועים בוטלו עקב המהומות" (או: "עקב... האירועים..."); "מצדיקי רשע עקב שוחד".
ש: "אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש". שי"ן זו נדירה במקרא, ולכן מוצאים אותה בספרים מאוחרים, בהיותה אופיינית ללשון חכמים.
שכן: "נשארתי בבית, שכן הגשם ירד ללא הפסקה"; "בני מלכים סכין על גבי מכותיהן שמן ורד, שכן דרכן לסוך בחול"
בעקבות: "בעקבות ירידת המחירים עלה שיעור הקנייה".
כתוצאה מ: "27 הרוגים כתוצאה מתאונות עבודה מתחילת שנת 2009". 
כפועל יוצא מ: "כפועל יוצא מכך, הצבא הסורי ממשיך בהצטיידות רבתי".
לאור/לנוכח: "לאור/לנוכח המידע החדש הוחלט לחדש את משפטו של הנאשם".
לאחר ש: "בן חמש מת לאחר שנשכח שעות ברכב".

וכן (במשפטים המתארים מצב/סיבה, ואחריהם משפטים חדשים הפותחים במילים הנ"ל)אי-לכך, בגין כך, בזכות כך, בעוון כך, בעקבות כך, בשל כך, הואיל וכך, היות שכך, כיוון שכך, מכיוון שכך, כפועל יוצא מכך, כתוצאה מכך, לאור זאת, לכן, לפיכך, מאחר שכך, משום כך, מתוך כך, עקב כך