עריכה לשונית
עריכה לשונית

חולם מלא בכתיב המלא לציון תנועת o

או?מנות היא art - תחום הכולל את עולם המשחק, התיאטרון, הציור, הפיסול, המוסיקה, הריקוד, הספרות, השירה וכדומה. המילה מנוקדת בקמץ קטן - "א?מ??נו?ת" ונהגית omanut. בכתיב החסר היא נכתבת "אמנות", ובכתיב המלא היא נכתבת "אומנות" בחולם מלא. עד יוני 2017 הכלל הישן קבע שמילה זו שמקורה בקמץ קטן, תיכתב בלי ו' גם בכתיב המלא, כמו בחסר - דהיינו "אמנות", לעומת או?מנות umanut שמקורה בקובוץ - א?מ??נו?ת (מלאכה, מקצוע, מלאכת מחשבת) שנכתבה וממשיכה להיכתב בכתיב המלא בשורוק. למרות הכלל הישן, רבים כתבו omanut במובן art "אומנות". במסגרת הכללים החדשים, האקדמיה קבעה שמילה זו (בצד מילים נוספות הנהגות o), תיכתב "אומנות". כעת אין הבדל חיצוני בין שתי המילים כשהן נכתבות בכתיב המלא, אבל הן נהגות באופן שונה, כמו בעבר: אומנות במובן הראשון שמקורה בקמץ קטן המתחלף לחולם מלא - נהגית omanut, ואומנות במובן השני שמקורה בקובוץ המתחלף לשורוק - נהגית umanut. בהסבר זה הכוונה היא לא רק לצורת היסוד שהוצגה, אלא לכל ההטיות: או?מנים, או?מנים, או?מן, או?מן, או?מנותי וכו'. דוגמאות: יצירות האומנות מוצגות במוזיאון; הוא לומד בחוג אומנויות לחימה; האומנים השתתפו במופע.

עד יוני 2017 הכלל הישן קבע שמילים כגון חכמה, יוזמה, אופנה ועוד שמקורן בקמץ קטן והנהגות o ייכתבו ללא ו' גם בכתיב המלא (בפועל, רבים כתבו אותן בחולם מלא, לשם הנוחות). במסגרת הכללים החדשים האקדמיה קבעה שמילים אלה (בצד מילים נוספות הנהגות o) ייכתבו במעבר לכתיב המלא בחולם מלא: חוכמה, יוזמה, אופנה וכו'.

כמו כן, עד יוני 2017 הכלל הישן קבע שהמילים אמנם, מחרת (למחרת ו-צהריים שמקורן בקמץ קטן והנהגות o ייכתבו ללא ו' גם בכתיב המלא. במסגרת הכללים החדשים האקדמיה קבעה שמילים אלה ייכתבו במעבר לכתיב המלא בחולם מלא: אומנם, מוחרת, צוהריים.

הערה 1: הקמץ הקטן ב"א?מנם" הנהגה o (omnam) נכתב בכתיב המלא בחולם מלא: או?מנם. לעומתה, המילה "הא?מנם" מנוקדת בקובוץ הנהגה u, ובכתיב המלא היא נכתבת בשורוק: האו?מנם (haumnam).

הערה 2: האות צ' ב-צ?ה?ר?י?ם והאות מ' ב-מ?ח?ר?ת מנוקדות בקמץ קטן ונהגות tzo, mo. האות ה' ב-צ?ה?ר?י?ם והאות ח' ב-מ?ח?ר?ת מנוקדות בחטף קמץ ונהגות ho, cho. למרות זאת, האות ו' תחליף רק את הקמץ הקטן ולא את החטף קמץ, דהיינו: צוהריים (ולא צוהוריים), בצוהריים (ולא בצוהוריים), מוחרת (ולא מוחורות), למוחרת (ולא למוחורת), מוחרתיים (ולא מוחורתיים) וכו', ויש להגותן: tzohorayim, mochorat, mochoratayim. לעומת זאת, במילים רבות אחרות שבהן החטף קמץ הנהגה o הוא בראש המילה, כן מתווספת ו' (חולם מלא) במעבר לכתיב המלא: ח?ר?פ?ים - חורפים, ח?ד?ש??ים - חודשים, א?נ?י??ה - אונייה/אוניות וכו'.