עריכה לשונית
עריכה לשונית

כתיב חסר, כתיב מלא

בשפה העברית יש שלושה סוגי כתיב: 1. כתיב מנוקד שבו הניקוד מורה את הקריאה; 2. כתיב חסר – כתיב דקדוקי ללא ניקוד. אימות הקריאה י' ו-ו' מופיעות בו באופן מצומצם; 3. כתיב מלא - כתיב חסר בבסיס, שנוספו לו אימות קריאה כדי לציין את התנועות הנהגות. יש לזכור שההוספה של י' או ו' במעבר לכתיב המלא לא נעשית באופן גורף, ומילים רבות בכתיב המלא נכתבות כמו בכתיב החסר. למשל: דמיון, בעיה, תכף, אזור, מהפכה, עדה, אפליה, לוח, צי?ד, מצרים, ה?כה, ה?פיל, יזכור, ז?כרו?!, וילון, קו, י?שב, אויב.

להלן דוגמאות המציגות את המעבר לכתיב המלא:

ב??נ?י, ב??נ?י, ב??נ?יה?, ב??נ?י??ה, ב??נ?ית, ב??נ?י??ת-; בני, בני, בניה, בניה, בנית, בנית-; בני, בניי, בניה, בנייה, בנית, בניית-
ח?ו?י?ה, ח?ו?ית, ח?ו?י?ת-; חויה, חוית, חוית-; חוויה, חווית, חוויית-
ע?יר?י??ה, ע?יר?ית, ע?יר?י??ת-; עיריה, עירית, עירית-; עירייה, עירית, עיריית-
ל?פ?נ?י, ל?פ?נ?י;
לפני, לפני; לפני, לפניי
י?ש?ו?ב, י?ש??ו?ב; ישוב, ישוב; ישוב, יישוב
ר?א?י?ה, ר?א?י??ה; ראיה, ראיה; ראיה, ראייה
ל?ה?ר?או?ת, ל?ה?ר?או?ת; להראות, להראות; להראות, להיראות
נ?א?ל?ץ, נ?א?ל?ץ
; נאלץ, נאלץ; נאלץ, ניאלץ
ע?ל?יך?, ע?ל?י?ך?; עליך, עליך; עליך, עלייך
ה?ע?ד?ר, ה?ע?ד??ר; העדר, העדר
; העדר, היעדר
א?ש???ה, מ?ל??ה, א?מ??א; אשה, מלה, אמא; אישה, מילה, אימא
ש??ת?י??ה, ע?נ?י?ן; שתיה, ענין; שתייה, עניין
הו?ר?ד, ה?ו??ר?ד; הורד, הורד; הורד, הוורד
מ?א?ד, ש??ל?ח?ן; מאד, שלחן
; מאוד, שולחן
ב??ר?כ?ה, ב??ר?כ?ה, פ??רו?ת, פ??רו?ת, ש??ע?ר, ש??ע?ר; ברכה, ברכה, פרות, פרות, שער, שער; ברכה, בריכה, פרות, פירות, שער, שיער.

הכתיב המלא הונהג על ידי האקדמיה לפני כשבעים שנה. ביוני 2017 האקדמיה אישרה  נוסח חדש של כללי הכתיב המלאהשינויים העיקריים שנקבעו: 

(א) יש להוסיף ו' במילים המנוקדות בקמץ קטן (לציון תנועת O) כגון: תוכנית, עוצמה, חוכמה, יוזמה, אופנה, קורבן, קודקוד וכדומה, וכן אונייה (בחטף קמץ). עד כה הכלל הישן קבע שמילים כגון אלה ייכתבו ללא ו' גם בכתיב המלא, אך בפועל רבים הוסיפו ו' כדי שהקריאה תהיה נוחה יותר. כעת הכלל החדש מתיר זאת באופן רשמי. בנוסף נקבע שתתווסף ו' גם למילים האלה המנוקדות בקמץ קטן: אומנם, אומנות, צוהריים, מוחרת ומילים נוספות.

(ב) יש להוסיף י' בהטיות של מילים שצורת היסוד שלהן נכתבת ללא י', לציון תנועת i: לעיתים (צורת היסוד עת), לצידי (צד), לאיטו (אט), איתו (את), איתך (את), ניסים (נס), עיזים (עז), אימי (אם), ליבו (לב), מ?גינים (מגן) וכו'. עד כה הכלל הישן קבע שמילים כגון אלה ייכתבו ללא י' גם בכתיב המלא, אך בפועל רבים הוסיפו י' כדי שהקריאה תהיה נוחה יותר. כעת הכלל החדש מתיר זאת באופן רשמי, חוץ מהטיות למילה "בת", שייכתבו ללא י': בתו, בתי, בתם וכו'. כמו כן האקדמיה התירה הוספת י' בפעלים בבניין הפעיל הנהגים עם י', שנקבע עד השינוי שהם ייכתבו בלי י', כגון מ?עיזים (מ-להעז), מ?סיב?ים (מ-להסב), ה?סיבותי, מ?גינות (מ-להגן), מ?גינה, מ?קילות (מ-להקל).

(ג) שינויים נוספים: מיידי, מיידיות וכו' בשני יו"דים (רבים כתבו אותן כך למרות הכלל הישן שקבע י' אחת), שמיים (שנקבע עד השינוי שהיא תיכתב ב-י' אחת), ומילים נוספות.

קראו את המאמר שכתבתי: מעכשיו מותר. האקדמיה ללשון העברית לא תכעס עלינו (הארץ, 26.6.17)

מאמרים ועמודים בנושא כתיב חסר ומלא :