עריכה לשונית
עריכה לשונית

ניקוד עזר חלקי

אחת הפעולות בעריכה לשונית היא הוספה של ניקוד עזר במילים שבהן הקורא עלול לטעות בקריאתן, בשל דו משמעות. דוגמאות:

  • מוּנעת (בבניין פּוּעל, הנגזרת מהמילה "מנוֹע") (להבדיל מהפועל מוֹנעת prevents)
  • להתנסוּת (ל + "התנסוּת") (להבדיל משם הפעולה להתנסוֹת)
  • לרַצות to please (להבדיל מלִרצות want)
  • פגיעוּת vulnerability (להבדיל מפגיעוֹת – רבות של פגיעה)
  • אִם/האִם ו-אֵם/האֵם, כאשר הן מופיעות באותו משפט/פסקה
  • אִפשר, מִנהל, מִחזור (להבדיל מ-אֶפשר, מְנהל, מַחזור). 
  • הֶקשר context (להבדיל מהַקשר).
  • התחתַנו (אנחנו התחתנו) (להבדיל מהתחתְנו)
  • שבַתָּ (אתה went on strike ) (להבדיל משבְת - returned)

על העורך להבחין מהם המקרים שבהם ניקוד עזר חלקי מתבקש, ולא להציף בו את הקוראים, אחרת זה עלול להעיק.

___________________

סימני הניקוד, שמותיהם וניקודם במקלדת

לעמוד סוגיות בעריכה לשונית