עריכה לשונית
עריכה לשונית

ניקוד עזר חלקי

אחת הפעולות בעריכה לשונית היא הוספה של ניקוד עזר במילים שבהן הקורא עלול לטעות בקריאתן, בשל דו משמעות. דוגמאות:

  • מו?נעת (בבניין פ?ו?על, הנגזרת מהמילה "מנו?ע") (להבדיל מהפועל מו?נעת prevents)
  • להתנסו?ת (ל + "התנסו?ת") (להבדיל משם הפעולה להתנסו?ת)
  • לר?צות to please (להבדיל מל?רצות want)
  • פגיעו?ת vulnerability (להבדיל מפגיעו?ת – רבות של פגיעה)
  • א?ם/הא?ם ו-א?ם/הא?ם, כאשר הן מופיעות באותו משפט/פסקה
  • א?פשר, מ?נהל, מ?חזור (להבדיל מ-א?פשר, מ?נהל, מ?חזור). 
  • ה?קשר context (להבדיל מה?קשר).
  • התחת?נו (אנחנו התחתנו) (להבדיל מהתחת?נו)
  • שב?ת?? (אתה went on strike ) (להבדיל משב?ת - returned)

על העורך להבחין מהם המקרים שבהם ניקוד עזר חלקי מתבקש, ולא להציף בו את הקוראים, אחרת זה עלול להעיק.

___________________

סימני הניקוד, שמותיהם וניקודם במקלדת

לעמוד סוגיות בעריכה לשונית