עריכה לשונית
עריכה לשונית

המלצות בכתיבה אקדמית

מובאות כאן המלצות שיסייעו לכם בכתיבה של עבודת מחקר או בכתיבת עבודה אקדמית - תזה, דוקטורט, הצעת מחקר וכדומה. תוכלו גם להיעזר בהמלצות לכתיבה טובה ובהמלצות בכתיבת מאמרים המופיעות באתר.

 • שימוש בפעלים סבילים:
  במקום "בדקתי (בניין קל) את הנתונים" - "הנתונים (נפעל) נבדקו"
  במקום "תיעדתי (פיעל) את הראיונות" -  "הראיונות (פועל) תועדו"
  במקום "הנחיתי (הפעיל) את משתתפי המחקר" - "משתתפי המחקר הונחו" (הופעל)
  במקום "ביססתי (פיעל) את המסקנות על" - "המסקנות התבססו (התפעל) על"
  במקום: המחקר מתאר...; המחקר מבקש לבדוק...  המחקר ינסה לתת תשובה; העבודה עוסקת ב... המחקר השתמש ב...; המחקר ינתח;
  מומלץ לכתוב: במחקר מתוארים... במחקר נבדק/ת/ים/ות... במחקר יש ניסיון... נושא העבודה הוא... במחקר נעשה שימוש ב... במחקר ינותחו...
 • ראשי תיבות : רצוי להימנע משימוש בראשי תיבות (על פי - ולא עפ"י; אחר כך; בית המשפט; בית הספר וכו').
 • אזכורים/סקירת ספרות מקצועית: רצוי להימנע מהבאת דבריהם של חוקרים במילים: "... טוען כי" או "לטענת...". חלופות: סבור, מציג, מציע, מבחין/הבחין, מתמקד ב, מצביע על, מזהה, מצא, מתנגד, תומך, מסב את תשומת הלב, מדגיש, מציין, מוסיף, קובע, עוסק ב, נדרש ל, דן ב, לדעת, לפי, במחקרו של.
 • סמיכות: ריבוי סמיכויות מסרבל את הקריאה ומקשה עליה. מומלץ להימנע מסמיכויות רבות, על ידי פירוקן והכנסת המילה "של", במיוחד בסמיכויות המורכבות מ-3 מילים. למשל, אפשר לשנות את "תהליכי יצירת הזדהות" ל"תהליכים של יצירת הזדהות", את "בחינת אפקטיביות ההוראה" ל"בחינה של אפקטיביות ההוראה".
 • סוגריים: סוגריים המשולבים בגוף העבודה מיועדים בעיקר לאזכורים. אם הכותב מבקש להוסיף הערת אגב, מומלץ לכתוב אותה כהערת שוליים ולא בסוגריים בגוף הטקסט.
 • משפטים ארוכים: משפטים ארוכים ומורכבים מקשים את הקריאה וההבנה. סיבה אחת למשפטים ארוכים היא תרגום מאנגלית. סיבה נוספת היא היצמדות של הכותב לנוסח ולמבנה של המשפט המופיע במקור, אולי מתוך נוחות, ואולי משום שהכותב מניח שאם זה מופיע בספר זוהי עדות לכך שזה טוב. במקרים רבים זוהי הנחה שגויה. לכן, אל תהיו נעולים על הנוסח המקורי. נסו לפרק את המשפטים הארוכים ולשנות את הסדר שלהם.  
 • כותרות: אין לשים נקודה בכותרת מכל סוג שהוא: בראש פרק, בסעיפים, טבלאות, תרשימים, איורים וכדומה.
 • הערות בגוף העבודה המרמזות על דעתו של הכותב: אל תכניסו בגוף העבודה ובחלקים שבהם מובאים עובדות ונתונים הערות המרמזות על דעתכם.  למשל: "למרבה הצער, 35% מקרב הילדים בגיל הגן..." מקומה של חוות דעתו של הכותב הוא במבוא או בסיכום.
 • "עובדות": היזהרו או הימנעו מ"עובדות" למיניהן;
 • בקשות/רצונות: היזהרו או הימנעו מבקשות/רצונות למיניהן: "המחקר מבקש", "אני מבקש לטעון", "השאלה שאני מבקש לענות עליה", "הנושא שאני מבקש לדון בו", "ברצוני להדגיש/לטעון": לא צריך לבקש או לרצות. צריך לעשות.
 • "עדות": כמו "עובדות", לא כל דבר הוא עדות לדבר מה ("הדבר מעיד על כך ש...);
 • מסקנות: היזהרו מהסקת מסקנות נחרצות ("הדבר מוביל למסקנה..."). לעיתים צריך להסתפק ב: נראה כי/ש, ייתכן שהסיבה לכך, סיבה משוערת, הדבר מרמז וכו';
 • דוגמה מעניינת: אינכם יכולים לקבוע שהדוגמה שאתם מציגים "מעניינת / מובהקת / רלוונטית / מצוינת". בדומה לכך, אל תכתבו "מעניין להמשיך ולעקוב אחר..."
 • "אם", "כאשר": הימנעו ממשפטים בסגנון של הרצאה, כגון "אם/כאשר נבדוק/נסתכל/נתבונן ב...."
 • "ראוי/למותר/לא למותר לציין/להדגיש" (ראוי/למותר לציין/להדגיש, שלושה דברים שונים, שלא לדבר על "שלא לדבר על");
 • כאמור, כפי שציינתי, : הימנעו מ"כאמור", "כפי שצוין בפרק..." אין צורך להתנצל על חזרה על דברים שכבר הזכרתם. אם הם חשובים ורלוונטיים למה שאתה עומדים לומר, חזרו עליהם שוב, בקצרה.
 • "דוד כהן ואהרון ליבוביץ הם שני חוקרים שחקרו את..." אנחנו יודעים שהם לא שלושה חוקרים.
 • "נעשה ניסיון לבחון...". פשוט: "נבחן". 
 • הימנעו מ: "לסיכום הדיון הקצר/החשוב הזה", "החוקר החשוב"; "אנו רואים", "אנו מדברים על", "החוקר מדבר על"
 • הימנעו מ: "... הבינו את הצורך ב..." יש בכך קביעה מראש שראוי להבין דבר מסוים. 

________________________

 לעמוד  עריכה אקדמית